• opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS;
  • opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  • organizowanie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze;
  • inspirowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka;
  • inspirowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju systemu przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci;
  • wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń);
  • monitorowanie stanu problemów społecznych województwa mieszczących się w zakresie zadań merytorycznych Ośrodka;
  • prowadzenie merytorycznej kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przez podmioty realizujące programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
  • inspirowanie i realizacja działań z zakresu polityki prorodzinnej mieszczących się w obrębie zadań merytorycznych Ośrodka.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl