Skip to content

Zadania Oddziału ds. Uzależnień

 • opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS;
 • opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • organizowanie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze;
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka;
 • inspirowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju systemu przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci;
 • wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń);
 • monitorowanie stanu problemów społecznych województwa mieszczących się w zakresie zadań merytorycznych Ośrodka;
 • prowadzenie merytorycznej kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przez podmioty realizujące programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 • inspirowanie i realizacja działań z zakresu polityki prorodzinnej mieszczących się w obrębie zadań merytorycznych Ośrodka.