Szkolenia warsztatowe – jednodniowe 8h, tak zwane „powiatowe” (średnio po 10 szkoleń na powiat)

Podstawowym założeniem tych szkoleń jest to, aby odbywały się najbliżej miejsca pracy uczestników i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, których tematyka dotyczy. Szkolenia mają mieć charakter warsztatowy i aktywizujący uczenie się przez doświadczenie, bo wykłady i treści merytoryczne (prawne, naukowe, teoretyczne) będą dostępne na platformie e-learningowej. Optymalnie szkolenia jednodniowe będą adresowane do wszystkich pracujących z dziećmi i rodzinami na obszarze danego powiatu, niezależnie od szczebla jednostki samorządu terytorialnego, czy formy prawnej zatrudniajacej instytucji lub organizacji. Zakładając, że każdy powiat z gminami zgłosi się do współpracy w organizacji szkoleń, to wypadnie średnio po 10 dni szkoleniowych na powiat w województwie podkarpackim. Wszyscy są zaproszeni do zgłaszania swoich lokalnych potrzeb szkoleniowych, aby forma i tematyka była „uszyta na miarę”.

Wstępne założenie jest takie, aby szkolenia jednodniowe były okazją do rozwijania i umacniania współpracy międzyinstytucjonalnej i zespołowej w realizacji zadań ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stąd koncepcja, aby te szkolenia koncentrowały się wokół następujących obszarów tematycznych:

 1. Organizacja i koordynacja lokalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej /praca socjalna, poradnictwo, nadzór, – w różnych kontekstach problemy socjalne, bezrobocie, uzależnienia, przemoc domowa, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne, konflikty rodzinne – szkolenie dla kadry zarządzającej.
 2. Współpraca wielodyscyplinarna i międzyinstytucjonalna przy opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną biologiczną na etapie, gdy dzieci pozostają pod opieką rodziców
 3. Współpraca wielodyscyplinarna i międzyinstytucjonalna przy opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną biologiczną na etapie, gdy dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej
 4. Współpraca wielodyscyplinarna i międzyinstytucjonalna przy opracowaniu i realizacji planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej w koordynacji z planem pracy z rodziną w kierunku powrotu dzieci do domu rodzinnego.
 5. Współpraca wielodyscyplinarna i międzyinstytucjonalna przy opracowaniu i realizacji planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej w kierunku przygotowania do adopcji lub usamodzielnienia po osiągnięciu pełnoletności.
 6. Elementy metodologii nadzoru nad rodziną dla kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, członków grup roboczych przeciwdziałania przemocy w rodzinie; procedury działań interwencyjnych, śledczych, ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji dziecka w rodzinie biologicznej lub pieczy zastępczej; określanie celów instytucjonalnych – zadań i wymagań wobec rodziców; ocena i kryteria ryzyka zaniedbania i przemocy wobec dzieci; określanie warunków pozostawania dzieci w rodzinie biologicznej lub pieczy zastępczej, okreslanie warunków powrotu dzieci do rodziny biologicznej.
 7. Elementy metodologii pracy asystenta rodziny – nawiązywanie kontaktu, formułowanie celów osobistych i instytucjonalnych,  dialog motywujący,  budowanie planu pracy z rodziną w zgodzie z nią, praca z rodziną nad modyfikacją zachowań i wzmacnianiem mentalizacji, prowadzenie dokumentacji
 8. Elementy metodologii pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – koordynacja planu pomocy dziecku, wspieranie rodzin zastępczych; prowadzenie dokumentacji
 9. Elementy metodologii pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniami zaniedbania lub przemocy w relacjach rodzinnych lub opiekuńczych; wspomaganie ich rozwoju psychospołecznego w kontekście grup rówieśniczych;
 10. Współpraca wielodyscyplinarna i międzyinstytucjonalna dotycząca wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w kontekście ustawy „Za życiem”.

Z założenia liczba uczestników poszczególnych szkoleń jest nieograniczona. Zaproszeni do udziału są wszyscy, którzy zajmują się pracą z dziećmi i rodzinami w różnych kontekstach sytuacyjnych. Dlatego większość szkoleń ma charakter wielodyscyplinarny. Zajęcia mają mieć charakter warsztatowy z ćwiczeniami praktycznymi, pracą w podgrupach i miejscem na dyskusję.

Szkolenia treningowe ponadregionalne  – 5 dniowe /8 grup /

Szkolenia treningowe są dedykowane osobom pracującym bezpośrednio z rodzinami i skupią się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych kontekstach sytuacyjnych i zadaniowych. Z uwagi na intensywny i głęboki charakter (praca na własnych zasobach) zalecane jest ograniczenie kontaktów i codziennych aktywności na rzecz zintensyfikowania interakcji między uczestnikami grupy szkoleniowej.  To są szkolenia wyjazdowe z noclegami. Ze względu na większe koszty organizacyjne liczba miejsc jest ograniczona po 15 osób w grupie – łącznie około 120 uczestników z czterech województw. W związku z tym, że ta forma szkoleń ma charakter „elitarny”, to przy rekrutacji duże znaczenie będzie miała aktywność i wyniki testowe na platformie e-learningowej oraz rekomendacje instytucji i organizacji lokalnych. Średnio jedna osoba na powiatu będzie miała szansę uczestniczyć w tych szkoleniach treningowych. To są szkolenia dla lokalnych liderów dobrych praktyk.

Zakresu rozwijanych umiejętności obejmuje:

 1. Umiejętności interpersonalne prowadzenia kontaktu pomocowego z dzieckiem i nastolatkiem
 2. Umiejętności interpersonalne prowadzenia kontaktu pomocowego z osobą dorosłą /praca z klientem indywidualnym, dialog motywujący, dialog skoncentrowany na zasobach i rozwiązaniach/
 3. Umiejętności interpersonalne prowadzenia kontaktu pomocowego z rodziną /konsultacje małżeńskie i rodzinne, mediacja rodzinna, konferencja grupy rodzinnej, wielorodzinne grupy wsparcia/
 4. Umiejętności trenerskie prowadzenia pedagogizacji /psychoedukacji/ dla rodziców ukierunkowanej na rozwijaniu ich kompetencji opiekuńczych i wychowawczych opartych na mentalizacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem.
 5. Umiejętności facylitacyjne organizowania i prowadzenia konferencji instytucjonalno-rodzinnych /plan pomocy rodzinie, plan pomocy dziecku, ocena zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 6. Umiejętności facylitacyjne organizowania i prowadzenia zespołów multiprofesjonalnych w kontekście wsparcia rodziny lub nadzoru nad rodzicami  /zespół pomocowy, zespół oceniający zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 7. Umiejętności trenerskie prowadzenia superwizji i grup wymiany doświadczeń dla pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Superwizja grupowa

Celem  superwizji  jest  pomoc  osobom  bezpośrednio  pracującym  z  dziećmi  i rodzinami. Uczestnicy spotkań dokonują wieloaspektowego oglądu swojej pracy z rodzinami. Omawiają i rozwiązują  ewentualne trudności merytoryczne i emocjonalne. związane z wykonywaniem pracy. Na superwizji jest przestrzeń na komentarze i informacje zwrotne w grupie.

Szkolenia dedykowane pracownikom wojewody realizującym zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej /2 dniowe/

Szkolenia mające na celu poza pozyskaniem wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy województwami.

Propozycja tematyki:

 1. Prawne aspekty działań służb kontroli.
 2. Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy.
 3. Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny.
 4. Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła.
 5. Procedury kontroli wojewody- metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja.
 6. Rozmowa z dziećmi w czasie przeprowadzanych kontroli.
 7. Sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowanie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl