Założonym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji (wielopłaszczyznowego modelu schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich z obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Realizacja celu odbywać się będzie poprzez włączenie zasobów różnych sektorów  tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej i polegać będzie na wzmocnieniu potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, profesjonalizacji działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizacji społecznej i stworzeniu możliwości usamodzielnienia się tych osób i rodzin.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl