Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora es i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”.

Jakie są cele szczegółowe projektu?

Celem głównym projektu jest opracowanie oraz wdrożenie wizji rozwoju ekonomii społecznej poprzez rozwój mechanizmów współpracy oraz nowoczesny i skuteczny system wsparcia ekonomii społecznej w woj. lubelskim.

Cel ten osiągniemy poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Wypracowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na terenie woj. lubelskiego.
2. Udostępnienie i upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej w instytucjach jej otoczenia.
3. Opracowanie systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej w ramach funduszy unijnych na kolejny okres programowania 2014-20120.
4. Opracowanie wizji rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim połączone z profesjonalizacją działań podmiotów ekonomii społecznej.
5. Szeroko zakrojona promocja i upowszechnianie idei ekonomii społecznej.

Istnieje  potrzeba stworzenia dokumentu, który skoordynuje regionalną politykę w sektorze ekonomii społecznej, określi mechanizmy współpracy samorządu województwa i samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej, określi wizję rozwoju  ekonomii społecznej w regionie. Takim dokumentem ma być Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora es i jej otoczenia w regionie.

Jak zrealizujemy projekt?

1. Powołaliśmy ciało opiniodawcze – Zespół ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Do jego głównych zadań należy:
• przygotowanie rekomendacji w zakresie kierunków działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej
• wypracowanie rekomendacji na kolejny okres programowania
• opracowanie założeń wieloletniego planu działań
• konsultacje w zakresie opracowania wieloletniego planu działań
• wypracowanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej w województwie

2. Powołaliśmy zespołów roboczych:

• Zespół ds. upowszechniania działalności z zakresu ekonomii społecznej – odpowiedzialny za współpracę z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz promocję ekonomii społecznej
• Zespół ds. porozumień o współpracy oraz partnerstw publiczno – społecznych – odpowiedzialny za budowanie i animację partnerstw publiczno – społecznych, których efektem będzie utworzenie podmiotu ekonomii społecznej
• Zespół ds. programowania i analiz – odpowiedzialny za uwzględnienie przez gminy / powiaty problematyki ekonomii społecznej w dokumentach programowych.

3. Przeprowadzimy dwudniowe szkolenia dot. uwzględnienia problematyki ekonomii społecznej w dokumentach programowych i zawierania partnerstw publiczno –społecznych w zakresie utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.
Szkolenie adresowane jest do  pracowników jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu, gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Wykorzystamy fakt, że ekonomia społeczna to ogród możliwości:

• Zorganizujemy konferencje dot. rozwoju ekonomii społecznej. W ten sposób chcemy spopularyzować wiedzę nt. ekonomii społecznej, zachęcić do podejmowania inicjatyw w tym zakresie.
• Pochwalimy się potencjałem tych, którzy nie bali się rozpocząć swojej przygody z ekonomią społeczną i wydamy Katalog dobrych praktyk. Będzie zawierał dane teleadresowe i oferty poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej, które łączą realizację celów społecznych z generowaniem zysku, który służy celom ukierunkowanym na rozwój lokalny oraz aktywizację osób borykających się z różnymi problemami społecznymi.
• Zorganizujemy konferencję połączoną z regionalnymi targami ekonomii społecznej. Wydarzenie będzie charakter zarówno merytoryczny jak i praktyczny. Chcemy zachęcić do ekonomii społecznej, pokazać jej praktyczne oblicze, namówić na zakupy dobrych i etycznych produktów, a nie zmęczyć i zniechęcić teoretycznymi wywodami.
• Będziemy wydawać Biuletyn Ekonomii Społecznej, gazetę, która będzie kompendium wiedzy na temat wieloletniego planu i działań z zakresu ekonomii społecznej podejmowanych w naszym regionie.

Czym jest wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie?

Regionalny Plan jest szansą na skoordynowanie działań różnych środowisk i sektorów wokół celów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna powinna być postrzegana horyzontalnie, przenika wiele dziedzin życia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, wielopłaszczyznowo wpływa na rozwój społeczności lokalnych i regionu. W aspekcie finansowym, zadaniem Planu powinna być też koordynacja regionalnej polityki wobec ES finansowanej z: funduszy strukturalnych, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiamy założenia  do przygotowania i realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

Miejsce Planu w strukturze dokumentów województwa
Ze względu na horyzontalny charakter problematyki związanej z ekonomią społeczną zaproponowano, aby Plan był załącznikiem do Strategii rozwoju województwa bądź do Strategii województwa w zakresie polityki społecznej.

Struktura Planu

Struktura Planu powinna uwzględniać takie elementy, jak:
• diagnoza sytuacji ES w regionie (podmiotów ekonomii społecznej oraz infrastruktury wsparcia),
• prognoza trendów rozwojowych w okresie objętym Planem,
• cele rozwoju w zakresie objętym wsparciem,
• wskaźniki realizacji,
• kierunki interwencji,
• systemy realizacji i ramy finansowe,
• system monitorowania.

Priorytety Planu
Wytyczne pozostawiają możliwość regionalnego uzgodnienia priorytetów zawartych w Planie, niemniej jednak w projekcie Wytycznych znalazł się następujący zapis: „Cele rozwojowe (priorytety) powinny obejmować w szczególności:
1. Instytucjonalne stworzenie zasad rozwoju ES (problematyka prac zespołu ds. ES, forum współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, instytucje odpowiedzialne).
2. Podstawowe kierunki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji zawodowej, integracji społecznej oraz dostępnych usług społecznych.
3. Stworzenie docelowej wizji sieci infrastrukturalnego wsparcia ES na Lubelszczyźnie (sieci ośrodków wsparcia ES).
4. Zaprojektowanie mechanizmów współpracy samorządu województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie rozwoju ES (rola gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).
5. Określenie mechanizmów promocji rozwoju sektora ES w województwie poprzez system oświaty oraz system edukacji dorosłych”.

Wyżej wymienione priorytety należy uwzględnić w regionalnym Planie z możliwością rozbudowania ich zakresu zgodnie z wizją rozwoju ekonomii społecznej w naszym województwie.

Przygotowanie Planu na zasadach partycypacyjnych
W stworzenie Planu zaangażowany jest zespół lubelskich ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej – tzw. Zespół ekspertów, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, przedstawiciele organizacji wspierających rozwój ES w regionie, środowiska akademickiego oraz pracownicy ROPS. Celem prac grupy jest wytyczenie priorytetów, celów i kierunków działań, opracowanie wskaźników i zasad monitoringu oraz ewaluacji realizacji założeń Planu.

Równie ważne jest poddanie założeń Planu ocenie opinii publicznej, tak by w trakcie tworzenia Planu osoby zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie miały sposobność wnoszenia swoich uwag, spostrzeżeń czy propozycji, m.in. za pomocą technik teleinformatycznych.
Po zakończeniu etapu tworzenia Planu, wersja robocza zostanie poddana konsultacjom społecznym poprzedzającym przyjęcie Planu. Zatwierdzenie Planu nastąpi poprzez przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w rzeczonej sprawie. Wytyczne wskazują, że przyjęcie Planu powinno nastąpić przed końcem 2012 r.

Monitoring i ewaluacja
Obowiązkiem ROPS będzie monitoring i ewaluacja realizacji założeń Planu. Efektem tego procesu powinny być: coroczne raporty z realizacji Planu wraz z oceną realizacji wskaźników, okresowe raporty przedstawiane Zarządowi i Sejmikowi oraz raporty ewaluacyjne.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach prowadzonych zarówno na etapie konstruowania Planu, jak i jego ukończonej wersji roboczej. Jesteśmy przekonani, że Państwa zaangażowanie pomoże stworzyć strategiczny dokument przyczyniający się do rozwoju sektora ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie, a poprzez to do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl