Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu I reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku i Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 w działaniu 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.”

plakat_FEWER_pionowyZNAKWODNY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl