Na podstawie porozumienia z dnia 12 grudnia 2007 r. z późn. zm. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie dotyczącego realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany jest projekt systemowy w ramach którego prowadzone są szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadry jednostek pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Założeniem projektu jest:

  • podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej;
  • wzrost kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez usługi doradcze;

Od 2007 r. do 2013 r. w ramach projektu zostało przeszkolonych 5023 osób.

logo_pokl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl