Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 1 października 2015 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. Zakłada działania koordynacyjne w obszarze Ekonomii Społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Celem projektu jest kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2015 – 2016.

W ramach powyższego celu będą realizowane następujące zadania:

 • Stworzenie formalnej platformy współpracy samorządu województwa z samorządami lokalnymi i ich jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji działań z obszaru włączenia społecznego.
 • Koordynacja sieci PES oraz usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.
 • Monitoring i aktualizacja Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz Rozwój Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim.
 • Współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi z terenu województwa lubelskiego z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w subregionach, podmiotami ekonomii społecznej oraz PES o charakterze reintegracyjnym a także organizacjami pozarządowymi.
 • Powołanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 • Promowanie podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Projekt skierowany jest do:

 • Jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych realizujących zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Szkół średnich, zawodowych działających jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Podmiotów ekonomii społecznej tym przedsiębiorstw społecznych i podmiotów o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
 • Otoczenia ekonomii społecznej OWES.

W ramach projektu realizowane będą spotkania konsultacyjne, warsztaty dotyczące lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, krajowe wizyty studyjne, spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, spotkania sieciujące dla OWES, konwenty NGO a także spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na terenie szkół średnich.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie będą dostępne na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl. w zakładce ekonomia społeczna oraz w siedzibie realizatora projektu. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą e-mailowa i telefonicznie do zespołu projektowego.

Zespół projektowy:

 1. Renata Jońska – koordynator projektu

renata.jonska@lubelskie.pl                                                   tel. 81 528 76 24

 1. Agnieszka Winiarczyk – specjalista ds. organizacyjnych

agnieszka.winiarczy.rops@gmail.com                                  tel. 81 528 76 24

 1. Małgorzata Suprynowicz – specjalista ds. ekonomii społecznej

malgorzata.suprynowicz.rops@gmail.com                          tel. 81 528 76 22

 1. Zofia Jaroszek – specjalista ds. tworzenia, monitoringu i ewaluacji dokumentów programowych z zakresu ekonomii społecznej

zofia.jaroszek.rops@gmail.com                                           tel. 81 528 76 22

 1. Monika Gałan – Łączka – specjalista ds. rozliczeń

monika.galan.rops@gmail.com                                            tel. 81 528 76 40

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl