Założenia projektu

Na podstawie porozumienia z dnia 12 grudnia 2007 r. z późn. zm. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie dotyczącego realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany jest projekt systemowy w ramach którego prowadzone są szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadry jednostek pomocy i integracji […]

Zadania projektu

Specjalistyczne doradztwo Założenia specjalistycznego doradztwa W ramach projektu prowadzone jest specjalistyczne doradztwo, które ma za zadanie wspomóc pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracowników i wolontariuszy innych jednostek pomocy i integracji społecznej w zakresie: upowszechnienia działań na rzecz tworzenia partnerstw i współpracy zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rozwoju form aktywnej integracji kierunków […]

Promocja projektu

Film „Zawód w genach” cz.1 (2010 r.), cz.2 (2011 r.), cz.3(2012 r.)

Szkolenia

Szkolenia 2015 W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące szkolenia: Projekty OPS i PCPR w nowej perspektywie finansowej – 1 dniowe szkolenie dla 75 osób (marzec) Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem II edycja – aspekty prawne – 2 dniowe szkolenie dla 40 osób (marzec). Konferencje: Pozyskiwanie środków […]

logo_pokl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl